Badania w pracy pisemnej mogą być przeprowadzane w różnorodny sposób. Nie zawsze schemat musi być taki sam. Często stosuje się zróżnicowane metody działań, zależnie od pożądanych efektów badawczych. Typowe badania w pracy pisemnej wiążą się z wybraniem docelowej grupy badawczej, ustaleniem terenu badań, a także wskazaniem próby badawczej. To wszystko jest istotne z punktu widzenia procesu badawczego. Kolejny krok stanowi wybór metody badawczej, za pomocą której zorganizujemy materiał do badań.

Następnie należy ustalić technikę badawczą, która pomoże nam w gromadzeniu istotnych informacji. W tym celu należy też ustalić narzędzie badawcze, dzięki któremu będzie możliwe zastosowanie ustalonej techniki badawczej. Dobór powyższych elementów pozwoli na zebranie i zaprezentowanie wyników badań. Można je przedstawić w formie graficznej, np. w tabeli lub na wykresie. To pozwoli lepiej zobrazować faktyczny stan badań dla odbiorcy niezbyt obeznanego w temacie. Szczególnie w tak trudnym zabiegu jakim jest pisanie prac, prezentacja wyników musi być bardzo precyzyjna.  Następnie tak zaprezentowane wyniki należy omówić, opisując dokładnie to co zostało pokazane za pomocą grafiki. Jest to kolejny element analizy badawczej, czyli szczegółowe omówienie uzyskanych wyników. W dalszej kolejności należy wyciągnąć wnioski badawcze, czyli opisać swoje spostrzeżenia, prawidłowości występujące w danym obszarze badawczy.

W tej części analizy badawczej można też wskazać swoje propozycje usprawnień, zmian, innej interpretacji pojęć, przewidywane kierunki rozwoju dla analizowanego problemu. Jest to element w dużej mierze własny, który pozwala ukazać indywidualne predyspozycje badacza. Każda praca badawcza lub analityczna powinna zawierać własne wnioski, a następnie dyskusję wyników. W tej części opracowania możemy omówić i zestawić wyniki innych badaczy i porównać je ze swoimi. Dlatego też najczęściej występuje ona na samym końcu i stanowi zwieńczenie wszelkich procesów badawczych. Jednak analiza badawcza nie zawsze musi dotyczyć przeprowadzenia nowych badań. Wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, gdzie jest to omówienie badań, które już ktoś inny przeprowadził w tematyce, jaką omawiamy. Wobec tego możemy skorzystać z jego dorobku naukowego, porównując go z zebranym przez siebie materiałem. Wówczas nie mamy do czynienia z pracą badawczą, ale z analityczną, ponieważ analizujemy to co zostało napisane, wyciągamy wnioski, oceniamy. Pisanie prac analitycznych jest zadaniem bardzo trudnym, dlatego też warto skorzystać w tym zakresie ze wsparcia. O tym jak znaleźć dobrego wykonawcę do takiego dzieła, można poczytać a naszym blogu w artykule  Rzetelna pomoc w pisaniu prac.

Dodaj komentarz