Administracja jest popularnym w Polsce kierunkiem studiów. Każdego roku wybiera go kilkadziesiąt tysięcy studentów, a drugie tyle wybiera kierunki z nią związane. Można tu wymienić europeistykę, stosunki narodowe, politologię. Przedmioty na wymienionych kierunkach studiów są do siebie często bardzo zbliżone. Dlatego też sposób i metodyka pisania wszelkich opracowań jest tu bardzo zbliżona. Prace  licencjackie z administracji mają przeważnie od czterdziestu do pięćdziesięciu stron. Są jednak uczelnie, gdzie te liczby mogą się od siebie różnić.            Ilość rozdziałów  w tego typu opracowaniach dyplomowych to zazwyczaj trzy. Najczęściej są to prace teoretyczne, ale też około trzydziestu procent licencjatów to opracowania gdzie wymaga się analiz lub badań. Pomimo przeważającego wymogu treści teoretycznych, nie są to prace zbyt łatwe w pisaniu. Powodem takiego stanu rzeczy jest duża liczba aktów prawnych, które należy przeanalizować i uwzględniać podczas realizacji. Są to ponadto dokumenty, które często ulegają zmianom, aktualizacjom.

Promotorzy zalecają, aby częściowo korzystać z treści samych ustaw, ale też by w pewnym zakresie posiłkować się komentarzami do nich. Takie zestawienie daje zazwyczaj pełny obraz literaturowy dla danej tematyki. Prace na poziomie licencjackim posiadają przeważnie pierwszy rozdział teoretyczny, opisujący podstawowe zagadnienia tematu, wyjaśniający najbardziej istotne pojęcia. W drugim rozdziale najczęściej jest miejsce do opisania pewnego podmiotu, którego dotyczy praca, np. jednostki terytorialnej, lub instytucji. W trzecim rozdziale pojawia się konieczność powiązania obu wspomnianych wcześniej części i wyciągnięcia pewnych wniosków.

W pracach magisterskich z administracji występują minimum trzy rozdziały, ale w zdecydowanej większości uczelnie narzucają wymóg czterech lub pięciu takich części. Schemat pierwszych dwóch jest podobny, natomiast w trzecim może pojawiać się metodologia badań własnych. Wtedy należy ustalić cele i problemy badawcze oraz sporządzić narzędzie do badań. W takiej sytuacji rozdział czwarty zawiera wyniki badań, ich graficzną prezentację oraz omówienie treści. Pisanie prac z tej dziedziny jest więc bardzo skomplikowane i nie ma jednolitego wzoru dla układania planu i planowania zawartości treściowej. Niekiedy pojawiają się prace magisterskie z dwoma rozdziałami teoretycznymi dwoma badawczymi. Czasem jest też część dyskusyjna lub statystyczna. Wszystko zależy od podejścia promotora lub wymogów dziekanatu. Dlatego zlecając pomoc w napisaniu tego typu pracy, należy zebrać komplet wymagań, sprecyzować swoje oczekiwania i przedłożyć je redaktorowi. Więcej na ten temat można znaleźć w artykule na naszym blogu – Pomoc w pisaniu prac dyplomowych

Dodaj komentarz