REGULAMIN

Podjęcie współpracy z naszym serwisem, jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.

Nasz serwis realizuje usługi w zakresie pomocy w pisaniu prac i innych utworów tekstowych. Przygotowujemy opracowania na temat zadany przez klienta oraz wg jego indywidualnych wymagań.

Działamy zgodnie z prawem polskim, dlatego też nasze usługi nie są sprzeczne z żadnym aktem prawnym jaki obowiązuje w RP. W związku z tym zapewniamy naszym klientom uczciwą realizację zamówionych tekstów, za które bierzemy pełna odpowiedzialność.

Opracowanie tworzone przez nas są w pełni autorskie i pozbawione wad prawnych typu plagiat. Niniejszy regulamin stanowi potwierdzenie tego stanu rzeczy. Na życzenie klienta tekst jest weryfikowany systemem antyplagiatowym.

Wycena usługi jest poprzedzona ustaleniem tematu pracy, objętości i terminu realizacji.

Cena jest niezmienna przez cały czas trwania współpracy.

Ustalenia z korespondencji e mail oraz z niniejszego regulaminu stanowią formę umowy. Klient może zażyczyć sobie przygotowania dodatkowego tekstu umowy w formie fizycznej.

W ramach współpracy zapewniamy ochronę danych osobowych naszych klientów. Dane te są wykorzystywane tylko w celu właściwej realizacji usługi oraz w celach sprawozdawczości finansowej. Po tym czasie są trwale usuwane.

Zastrzeżenia do tekstu można zgłaszać w czasie do 14 dni od jego wysłania. Na życzenie klienta, ten czas można wydłużyć, jeśli zaistnieją szczególne okoliczności. 

Klient ma prawo do uzyskania bezpłatnych poprawek w czasie 7 dni od ich zgłoszenia. Poprawki zgłaszane przez klienta powinny być opisane w sposób zrozumiały, jako komentarz i uzasadnienie, aby możliwe było ich uwzględnienie.

Korekty są wykonywane wówczas, kiedy tekst zawiera wady. Wadą tekstu jest: nadmiar zapożyczeń – powyżej ustalonych norm, niezgodność z tematem, niepoprawność gramatyczna, stylistyczna, merytoryczna, niewłaściwa edycja (jeśli klient podał komplet wymagań edytorskich ). Wadą tekstu nie jest: konieczność zwiększenia objętości tekstu, albo przebudowy jego formy, konieczność napisania tekstu w innym stylu, konieczność ujęcia tematyki w inny sposób, bądź innymi słowami.

Serwis podejmuje wszelkie starania, aby wykonać usługę z należyta starannością i zadbać o dobro każdego klienta. Jeśli serwis nie będzie w stanie wykonać korekt, zobowiązuje się do zwrotu kwoty w wysokości proporcjonalnej do ilości tekstu, w której wystąpiły wady. Klient który wykorzystuje tekst niezgodnie z prawem, traci możliwość uzyskania poprawek oraz dalszych konsultacji.

Materiały pisane i udostępniane przez nasz serwis należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z prawem jakie obowiązuje w Polsce. Należy przestrzegać przepisów ustawy Prawo autorskie, art. 272 Kodeksu Karnego oraz Ustawy o szkolnictwie wyższym. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze i niezgodne z prawem wykorzystywanie sprzedanych tekstów.

Podjęcie współpracy z naszym serwisem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości. Informacje zawarte na naszej stronie oraz w ogłoszeniach, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Materiały przygotowane  i udostępniane przez nasz serwis mogą stanowić wyłącznie inspirację do tworzenia samodzielnych opracowań. Maj one charakter wzorcowy, pomocniczy tak jak wszelkie inne prace naukowe dostępne na rynku, np. książki. Dlatego mogą być one wykorzystane wyłącznie godnie z prawem. Plagiat prac naukowych to działanie niezgodne z prawem.      
 
Osoba zamawiająca materiał naukowy, oświadcza jednocześnie, że będzie go wykorzystywała wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Opracowania wykonane przez nasz serwis nie mogą być przedstawiane na uczelniach jako swoje własne, ponieważ jest to działanie niezgodne z prawem.  Nie chcemy i nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie udostępnionych materiałów w sposób sprzeczny z prawem (w rozumieniu artykułu 9 kk). Zasady opisane przez nas są regulowane przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi. Nie jest możliwe przeniesienie niemajątkowych praw autorskich, dlatego zgodna autora na ich przeniesienie jest prawnie bezskuteczna.
 
Przyjmujący zlecenie wykorzystuje wyłącznie materiały, do których posiada autorskie prawa majątkowe lub osobiste. Materiały te są przygotowywane przez przyjmującego zlecenie oraz przez jego podwykonawców. Materiał powstaje w sposób zgodny z prawem poprzez napisanie, zredagowanie i korektę. Materiały edukacyjne podlegające sprzedaży nie są plagiatem. Zamawiający może dokonać ich weryfikacji na stronie plagiat.pl. Tylko weryfikacja na plagiat.pl jest wiążąca w ramach niniejszej współpracy, a sprawdzanie tekstu w innych programach lub systemach, nie jest uwzględniane przez wykonawcę i nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony zamawiającego. Jeżeli raport ze strony plagiat.pl , wygenerowany w okresie współpracy,  stwierdza, że tekst nie jest plagiatem, oznacza to, że wykonawca wykonał usługę właściwie.
 
Treść przekazywana w korespondencji e mail jest poufna i przeznaczona wyłącznie do wglądu i celów informacyjnych osoby zamawiającej ją. Rozpowszechnianie, dystrybucja, kopiowanie, publikowanie lub powielanie niniejszych wiadomości oraz załączników w nich zawartych, jest zabronione i może być ścigane karnie. Treść korespondencji e mail jest chroniona prawnie i należy ją użytkować zgodnie z art. 272 kodeku karnego oraz przepisami ustawy Prawo autorskie.
 
Przyjmujący zlecenie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze, lub niewłaściwe użytkowanie udostępnionych materiałów. Treści przekazywane osobie zamawiającej, stanowią materiał doradczy, poglądowy, pomocniczy i mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w RP.
 
Zlecający ma możliwość odstąpienia od umowy w dowolnym czasie od złożenia zamówienia, bez podawania przyczyny, jeśli przyjmujący zlecenie nie poczynił prac nad przygotowaniem zamówionego fragmentu.
 
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny, wzorcowy i stanowi jedynie poradę naukową. Materiał ten nie jest pracą dyplomową, ani częścią pracy dyplomowej. Nie może być wykorzystywany jako element składowy pracy dyplomowej. Nie może być wykorzystany do egzaminu dyplomowego, ani w celu zaliczenia przedmiotu czy też uzyskania tytułu zawodowego. Praca dyplomowa jest bowiem przede wszystkim samodzielnym dziełem naukowym.
 
Dokonanie pierwszej opłaty jest równoznaczne z zatwierdzeniem zasad niniejszego Regulaminu. Dokonanie opłaty za kolejny fragment, jest równoznaczne z akceptacją poprzedniego i zbyciem się prawa do jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewłaściwego wykonania danego fragmentu. Jeśli przyjmujący zlecenie nie jest w stanie wykonać korekt, zobowiązuje się do zwrotu 10 % kwoty wpłaconej przez zamawiającego. Korekty do tekstu są wykonywane wyłącznie w zakresie wytycznych podanych przez dokonaniem wyceny. Zmiany wytycznych po przygotowaniu materiału edukacyjnego, lub w trakcie jego tworzenia, mogą uniemożliwić bezpłatne wprowadzenie korekt. Serwis wykonuje bezpłatne korekty, jeśli tekst zawiera wady. Wadą tekstu nie jest konieczność jego rozszerzenia, uzupełnienia, napisania w innym stylu. Nie może to stanowić podstawy do roszczeń ze strony zamawiającego.
 
Osoba, która wykorzystuje materiał edukacyjny niezgodnie z prawem, traci możliwość uzyskania korekt oraz dalszych konsultacji. Może również zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Wykonawca może również zażądać usunięcia skutków naruszenia prawa, a w razie niemożności ich usunięcia, może zażądać odszkodowania w kwocie nie mniejszej niż 100 zł netto za każdą stronę A4.