Umowa o dzieło

Zawarta w 2020 roku w Radomiu, pomiędzy Zleceniodawcą
………………………….

a Zleceniobiorcą:

CENTRUM EDUKACYJNE AKADEMIA SŁOWA  sp. z o. o.
ul. 1905 Roku 101, lok.1, 26-600 Radom
NIP 796-296-95-29
REGON 362768769
KRS: 0000581388

 1

Niniejsza umowa o dzieło, ze względu na specyfikę zlecenia, jest związana z ustaleniami e mailowymi, dokonanymi uprzednio pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą. Ustalenia e mailowe zawierają dokładne wytyczne w zakresie przedmiotu zlecenia, objętości, terminu, wysokości i formy płatności.

2

Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie w sposób oryginalny następujących prac: napisanie tekstu na wskazany temat, w określonej formie, w ustalonej objętości i we wskazanym terminie. Tekst będzie pozbawiony wad typu plagiat, błędy stylistyczne, gramatyczne, merytoryczne. Ilość nieuprawnionych zapożyczeń w tekście nie przekroczy ustalonych norm (średnio 5 %). Jako zapożyczenia nieuprawnione nie można uznać cytatów, definicji, nazw własnych oraz innych zwrotów popularnych językowo.

3

Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności. Za wykonane zlecenie otrzyma on wynagrodzenie w wysokości i w terminach zgodnych z ustaleniami e-mailowymi. W razie niewykonania usługi zgodnie z ustaleniami, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych środków w całości, w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

4

Zlecenie jest przygotowywane tylko na indywidualne zamówienie Zleceniodawcy. Po dokonaniu opłaty za pracę, Zleceniodawca uzyskuje do niej autorskie prawa majątkowe. Zleceniobiorca oświadcza, że opracowanie jest pisane w sposób niepowtarzalny, a przygotowane teksty nie są wykorzystywane ponownie. Po zakończeniu współpracy są całkowicie usuwane przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca będzie dysponował ich jedyna wersją.

5

Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezpłatnego dokonania korekt, które wskaże Zleceniodawca. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać korekty w terminie do 7 dni od ich wskazania. Korekty są wykonywane w ilości nieograniczonej, aż do ostatecznej akceptacji pracy. Zleceniodawca ma prawo wnoszenia uwag do tekstu przez cały czas trwania współpracy oraz do 12 miesięcy od jej zakończenia. Korekty dotyczą wszelkich błędów i wad tekstu, które wskaże Zleceniodawca: nadmiar zapożyczeń, powyżej ustalonych norm, niezgodność z tematem, niepoprawność gramatyczna, stylistyczna, merytoryczna, niewłaściwa edycja.

6

Materiał powstaje w sposób zgodny z prawem poprzez napisanie, zredagowanie, podanie źródeł. Materiały edukacyjne, będące przedmiotem niniejszej współpracy,  nie są plagiatem, nie stanowią kopii ani powielenia innych opracowań naukowych. Zleceniobiorca nie wykorzystuje ponownie opracowań przygotowanych wcześniej dla innych klientów. Zleceniobiorca dostarcza bezpłatny raport antyplagiatowy z serwisu plagiat.pl jako potwierdzenie, że materiał został napisany wyłącznie na indywidualne zlecenie klienta.

7

Zleceniobiorca gwarantuje Zleceniodawcy anonimowość i ochronę wszelkich danych osobowych oraz informacji zawartych w przekazywanych wiadomościach.

8

Zleceniobiorca oferuje Zleceniodawcy pakiet wszelkich gwarancji, jako potwierdzenie, że usługa zostanie wykonana w sposób rzetelny i zgodny z oczekiwaniami Zleceniodawcy. W ramach gwarancji Zleceniodawca otrzymuje:

  • protokół przekazania praw autorskich z prawem do dowolnego dysponowania tekstem
  • oświadczenie, że tekst nie był wcześniej przedmiotem żadnej transakcji oraz że nie będzie nikomu więcej udostępniany, a po zakończeniu współpracy, zostanie całkowicie usunięty z naszych nośników oraz z korespondencji
  • oryginalność, brak plagiatu potwierdzona bezpłatnym raportem z serwisu plagiat.pl
  • terminowość wykonania wszystkich części pracy
  • stała, niezmienna cena
  • wsparcie merytoryczne i bezpłatne konsultacje przez cały okres trwania współpracy
  • zgodność z wytycznymi i ustaleniami korespondencji e-mail
  • współpraca z polską firmą, która działa legalnie na polskim rynku, podaje swoje pełne dane i bierze odpowiedzialność za właściwe wykonanie zlecenia
  • dyskrecja, ochrona danych osobowych oraz poufność wszelkich treści korespondencji zgodnie z przepisami RODO
  • wsparcie osoby z tytułem magistra lub doktora

CENTRUM EDUKACYJNE AKADEMIA SŁOWA  sp. z o. o.
ul. 1905 Roku 101, lok.1, 26-600 Radom
NIP 796-296-95-29
REGON 362768769
KRS: 0000581388

Pobierz plik umowy